Објави (вести)

10.07.2002Во ЦДХВ се регистрирани конвертибилни сертификати.

На Македонската Берза за Хартии од вредност официјално почна тргувањето со овој тип на сертификати.


17.06.2002Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - прва емисија.