Објави (вести)

05.02.2014Врз основа на член 18 од Статутот и член 9 и 13 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и Решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр. УП1 08-2 од 30.01.2014г., Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на ден 04.02.2014г., донесе Одлука за траен претстанок на членството на членката Алта Виста Брокер АД Скопје.


28.01.2014Согласно применото Решение УП1 08-3 од 24.01.2014 година со кое се изрекува привремена забрана на Илирика инвестментс АД Скопје за вршење на сите услуги за хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност  во времетраење од 15 работни дена, на 28.01.2014г, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје привремено ја исклучи од членство на Илирика инвестментс АД Скопје. Привременото исклучување ќе трае заклучно со 17.02.2014 г.


27.01.2014На 27.01.2014 година, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје  е известен  од Македонска берза АД Скопје  дека Пеон брокер АД Скопје привремено е исклучен од членство на Берзата.  Со оглед дека членството во овластена берза е еден од условите кои континуирано треба да бидат исполнети за брокерската куќа да биде членка на ЦДХВ, истиот ден членката е привремено исклучена од членство и во ЦДХВ. Привременото исклучување ќе трае се до повторно исполнување на континуираните услови за членство предвидени согласно Правилата за членство на ЦДХВ.