Објави (вести)

29.05.2012Врз основа на член 18 од Статутот како и членовите 13 и 14 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр.08-УП1-174 од 21.05.2012 год., Одбророт на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 29.05.2012 год. донесе ОДЛУКА за привремен престанок на членството на членката Битола Брокер АД Битола.


28.05.2012Врз основа на член 18 од Статутот како и членовите 13 и 14 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр.УП108-188 од 16.05.2012 год., Одбророт на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 28.05.2012 год. донесе ОДЛУКА за престанок на членството на членката Бро-Дил АД Скопје.


13.03.2012Врз основа на член 9, 13, 15 и 17 од правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Извршниот директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 13.03.2012 год. донесе ОДЛУКА за прекин на привременото исклучување од членство на членката Илирика Инвестментс АД Скопје.