Објави (вести)

14.09.2015На 14.09.2015 год.  согласно доставената документација од страна на АГРОКУМАНОВО АД Куманово, во ЦДХВ е извршено  намалување на основната главнина на друштвото со повлекување на 3.000 сопствени обични акции со номинална вредност од 53,72 ЕУР за една акција. По намалувањето,  основната  главнина на друштвото изнесува 1.372.760,88 ЕУР и е поделена на 25.554 обични акции со номинална вредност од 53,72 ЕУР за една акција.


04.09.2015На 03.09.2015 год. во ЦДХВ е регистрирано  Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп со ЕМБС 7048947

Издадени се 1.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција

Основна главнина 15.000 ЕУР


04.08.2015На 04.08.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Фудбалски клуб МЛАДОСТ с. Царев Двор Ресен со ЕМБС 7045654. Основната главнина на друштвото изнесува 66.420 ЕУР и е поделена на 6.642 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.