Објави (вести)

10.07.2013Постапувајќи по Известувањето за престанок на вршење на работи со хартии од вредност бр. 08-5987 од 20.06.2013 година доставено од Централна кооперативна банка АД Скопје,  Одлукатата за престанок на членство донесена од Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 05.07.2013 година и  Решението на  Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр. УП 08-111 од 02.07.2013 година, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 09.07.2013 година трајно ја исклучи од членство Централна кооперативна банка АД Скопје.


01.06.2013Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 11. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 10. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 9. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 8. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 7. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 6. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 5. емисија.

- осма рата и осма камата за денационализација 4. емисија.

- девета рата и девета камата за денационализација 3. емисија.

- десетта рата и десетта камата за денационализација 2. емисија.


02.04.2013На ден 02.04.2013 година Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје изврши исплата на 1.333.739.280 денари на сметките на 384 сопственици на акции издадени од Кјуби Македонија АД Скопје кои ја прифатија понудата за откуп на нивните акции од Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Виена, Република Австрија, во постапката за преземање на ова акционерско друштво.

Претходно, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Решение со кое се утврдува за успешна понудата за откуп на акциите издадени од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија Скопје, дадена од Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Република Австрија.

Австрискиот инвеститор ги откупи хартиите од вредност по цена од 2001,22 денари по акција