Објави (вести)

26.08.2008Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - седма емисија.


01.06.2008Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 6. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 5. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 4. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 3. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 2. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 1. емисија.


01.06.2007Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 5. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 4. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 3. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 2. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 1. емисија.