Објави (вести)

01.10.2008На 25.09.2008 год. Комисијата за хартии од вредност донесе решение со кое ги одобри последните измени на Тарифата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со измените надоместот за порамнување на берзанските трансакции се намалува на 0,1%. Намалениот надоместок ЦДХВ ќе го наплатува од 01.10.2008 година.


26.08.2008Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација - седма емисија.


01.06.2008Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 6. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 5. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 4. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 3. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 2. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 1. емисија.