Објави (вести)

01.06.2012Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 10. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 9. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 8. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 7. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 6. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 5. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 4. емисија.

- осма рата и осма камата за денационализација 3. емисија.

- девета рата и девета камата за денационализација 2. емисија.

- десетта рата и десетта камата за денационализација 1. емисија.


29.05.2012Врз основа на член 18 од Статутот како и членовите 13 и 14 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр.08-УП1-174 од 21.05.2012 год., Одбророт на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 29.05.2012 год. донесе ОДЛУКА за привремен престанок на членството на членката Битола Брокер АД Битола.


28.05.2012Врз основа на член 18 од Статутот како и членовите 13 и 14 од Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, како и решението на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр.УП108-188 од 16.05.2012 год., Одбророт на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 28.05.2012 год. донесе ОДЛУКА за престанок на членството на членката Бро-Дил АД Скопје.