Објави (вести)

20.06.2016Регистрација на Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација– 


На ден 20.06.2016 година во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е регистрирана Петнаесетатта емисија на обврзници за денационализација во вкупен износ од 12.000.000 евра. 
Обврзниците се запишани и во Депозитарот се водат под ISIN ознака MKMINF200DF7.
При регистрацијата, со обврзници за денационализација од Петнаесетатта емисија се стекнаа 759 иматели.
Овие обврзници се хартии од вредност кои гласат на име, во ЕВРО валута и се неограничено преносливи. На обврзниците  се пресметува камата од 2% на годишно ниво, а номиналната вредност и каматата се отплатуваат во период од 10 години. Исплатата на  каматите и номиналните вредности од обврзниците ќе се одвива согласно објавениот Проспект за издавање и тргување на Петнаесетатта емисија на обврзници за денационализација  од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
На сопствениците на обврзници од оваа емисија Депозитарот ќе им достави на регистрираната адреса известување за доделениот износ на обврзници.


20.05.2016На 18.05.2016г., во ЦДХВ е евидентирано ново друштво ЕОС Брокер АД Скопје со основна главнина од 50.000 ЕУР, издадени 500 обични акции со номинална вредност по акција од 100 евра.


01.04.2016На 01.04.2016г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Акционерско Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија (ЕМБС 7098049), со основна главнина од 50.000 ЕУР, издадени 500 обични акции со номинална редност по акција од 100 евра.