Објави (вести)

09.12.2015На 04.12.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 АД Скопје со ЕМБС  7027958. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000,00 ЕУР и е поделена на 2.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 ЕУР за една акција.


09.12.2015На 07.12.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје со ЕМБС 7080336. Основната главнина на друштвото изнесува 6.150.000 МКД и е поделена на 6.150 обични акции со номинална вредност од 1000 МКД за една акција.


27.11.2015Во врска со Соопштението на Министерството за труд и социјална политика и Одлуката на Владата на Република Македонија за прогласување на 02.12.2015 година (среда), за неработен ден на граѓаните на Република Македонија, ја информираме јавноста дека 02.12.2015 година е неработен ден и за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

На 02.12.2015 година порамнувањето на трговските трансакции склучени на Берза ќе биде согласно режимот за неработен ден за Депозитарот (системот на ЦДХВ  нема да биде отворен за работа на членките на Депозитарот за резервации на хартии од вредност и за порамнување на трговски трансакции).