Објави (вести)

02.04.2013На ден 02.04.2013 година Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје изврши исплата на 1.333.739.280 денари на сметките на 384 сопственици на акции издадени од Кјуби Македонија АД Скопје кои ја прифатија понудата за откуп на нивните акции од Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Виена, Република Австрија, во постапката за преземање на ова акционерско друштво.

Претходно, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Решение со кое се утврдува за успешна понудата за откуп на акциите издадени од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија Скопје, дадена од Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Република Австрија.

Австрискиот инвеститор ги откупи хартиите од вредност по цена од 2001,22 денари по акција


09.11.2012По барање на членката Охридска банка АД Охрид за доброволно истапување од членство, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје донесе Одлука за престанок  на членството на членката  Охридска банка АД Охрид.


19.10.2012Одбророт на директори на ЦДХВ  АД Скопје, на 19.10.2012 год. донесе ОДЛУКА за престанок на членството на членката Битола Брокер АД Битола, поради трајно одземена дозвола