Објави (вести)

05.08.2021На ден 04.08.2021 година, согласно Проспектот и доставените податоци за имателите од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, во ЦДХВ е регистрирана емисијата на Обврзници за денационализација Дваесетта емисија со ИСИН MKMINF200DK7. Со Дваесеттата емисија на обврзниците за денационализација опфатени се сите правосилни решенија за денационализација од 01.01.2020 до 31.12.2020 година со кои како надомест се даваат обврзници. На сопствениците  на регистрираните обврзници ќе им бидат доставени изводи од сметка по пошта.


27.07.2021Согласно склучен договор со ОКТА АД Скопје како издавач на хартии од вредност за обезбедување на дополнителни услуги за издавачите, Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 26.07.2021 година спроведе постапка на пресметка и исплата на дивиденда за акционерите на ова акционерско друштво. Согласно законските прописи, за акционерите кои дополнително ќе достават податоци за банковна сметка, Депозитарот ќе изврши пресметка и исплата на дивиденда заклучно со 30.09. 2021г.


Ново друштвоНа 23.07.2021 година во Централниот депозитар за хартии од вредност евидентирано е Друштво за градежништво БЕТОН-ТРЕЈД извоз-увоз АД Скопје со ЕМБС 6042210. Основната главнина на друштвото изнесува 3.807.000 МКД и е поделена на 38.070 обични акции со номинална вредност од 100 МКД за една акција.