Објави (вести)

27.01.2014На 27.01.2014 година, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје  е известен  од Македонска берза АД Скопје  дека Пеон брокер АД Скопје привремено е исклучен од членство на Берзата.  Со оглед дека членството во овластена берза е еден од условите кои континуирано треба да бидат исполнети за брокерската куќа да биде членка на ЦДХВ, истиот ден членката е привремено исклучена од членство и во ЦДХВ. Привременото исклучување ќе трае се до повторно исполнување на континуираните услови за членство предвидени согласно Правилата за членство на ЦДХВ.


28.11.2013Почитувани клиенти, согласно Соопштението на Министерството за труд и социјална политика, согласно донесениот заклучок на Владата на Република Македонија за одработување на неработниот ден 27.11.2013 година (среда) на 30.11.2013 година (сабота), Ве известуваме дека 30.11.2013 година е работен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.


25.11.2013Почитувани клиенти, ве известуваме дека согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на есенската акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 27.11.2013 година (среда), е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје