Објави (вести)

13.08.2021Политики за приватност

 

 

 

 

 


05.08.2021На ден 04.08.2021 година, согласно Проспектот и доставените податоци за имателите од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, во ЦДХВ е регистрирана емисијата на Обврзници за денационализација Дваесетта емисија со ИСИН MKMINF200DK7. Со Дваесеттата емисија на обврзниците за денационализација опфатени се сите правосилни решенија за денационализација од 01.01.2020 до 31.12.2020 година со кои како надомест се даваат обврзници. На сопствениците  на регистрираните обврзници ќе им бидат доставени изводи од сметка по пошта.


27.07.2021Согласно склучен договор со ОКТА АД Скопје како издавач на хартии од вредност за обезбедување на дополнителни услуги за издавачите, Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 26.07.2021 година спроведе постапка на пресметка и исплата на дивиденда за акционерите на ова акционерско друштво. Согласно законските прописи, за акционерите кои дополнително ќе достават податоци за банковна сметка, Депозитарот ќе изврши пресметка и исплата на дивиденда заклучно со 30.09. 2021г.