Објави (вести)

Образец за исплата на дивидендаЦентралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно член 32 став 2) од Законот за хартии од вредност, за издавачите на хартии од вредност, како дополнителна услуга може да врши пресметка и исплата на дивиденда и/или камата, за што Депозитарот склучува договор со издавачот. Акционерите на издавачите кои исплатуваат дивиденда преку Депозитарот, потребно е до Депозитарот да достават податок за платежна сметка во банка, преку која ќе се врши исплатата на дивидентата. Ажурирањето на овој податок Депозитарот ќе го изврши врз основа на пополнет Образец од страна на акционерот и доставен во писарницата на Депозитарот, или испратен по пошта на следната адреса: Бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1, П.Фах. 274, Скопје.


СоопштениеГи известуваме клиентите на ЦДХВ дека на 07.12.2022 годаина, архивата на ЦДХВ нема да работи по 12 часот.


ИнформацијаНа ден 26.05.2022 година, согласно Проспектот и доставените податоци за имателите од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, во ЦДХВ е регистрирана емисијата на Обврзници за денационализација Дваесет и прва емисија со ИСИН MKMINF200DL5. Обврзниците од  Дваесет и првата емисија се во вкупен износ од 6.000.000 евра и со емисијата се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 01.01.2021 до 31.12.2021 година со кои како надомест се даваат обврзници. На сопствениците  на регистрираните обврзници ќе им бидат доставени изводи од сметка по пошта.