Објави (вести)

01.06.2005Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 3. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 2. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 1. емисија.


28.02.2005Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација -четвртата емисија.


09.07.2004Истече рокот на важење на конвертибилните сертификати, така што се блокирани на сметките во ЦДХВ.