Објави (вести)

09.11.2012По барање на членката Охридска банка АД Охрид за доброволно истапување од членство, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје донесе Одлука за престанок  на членството на членката  Охридска банка АД Охрид.


19.10.2012Одбророт на директори на ЦДХВ  АД Скопје, на 19.10.2012 год. донесе ОДЛУКА за престанок на членството на членката Битола Брокер АД Битола, поради трајно одземена дозвола


01.06.2012Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 10. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 9. емисија.

- трета рата и трета камата за денационализација 8. емисија.

- четврта рата и четврта камата за денационализација 7. емисија.

- петта рата и петта камата за денационализација 6. емисија.

- шестта рата и шестта камата за денационализација 5. емисија.

- седма рата и седма камата за денационализација 4. емисија.

- осма рата и осма камата за денационализација 3. емисија.

- девета рата и девета камата за денационализација 2. емисија.

- десетта рата и десетта камата за денационализација 1. емисија.