Објави (вести)

13.03.2012Врз основа на член 9, 13, 15 и 17 од правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Извршниот директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 13.03.2012 год. донесе ОДЛУКА за прекин на привременото исклучување од членство на членката Илирика Инвестментс АД Скопје.


05.03.2012Поради доставено барање за мирување на членството во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во согласност со член 15 во врска со член 13 од правилата за членство, привремено се исклучува од членство членката Илирика Инвестментс АД Скопје.


23.02.2012ЦДХВ АД Скопје стана членка на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.