Објави (вести)

28.11.2013Почитувани клиенти, согласно Соопштението на Министерството за труд и социјална политика, согласно донесениот заклучок на Владата на Република Македонија за одработување на неработниот ден 27.11.2013 година (среда) на 30.11.2013 година (сабота), Ве известуваме дека 30.11.2013 година е работен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.


25.11.2013Почитувани клиенти, ве известуваме дека согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на есенската акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 27.11.2013 година (среда), е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје


10.10.2013Согласно применото Решение на ден 09.10.2013 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија Бр. УП1 08-132 година со кое ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА  дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Мој брокер АД Скопје, на 10.10.2013 година Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје трајно ја исклучи оваа брокерска куќа од членство.