Објави (вести)

24.03.2016ЕБРД  одобри грант за модернизација на информацискиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје

 

На 22-ри март 2016 година, Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (Депозитар) потпишаа Договор за Грант за поддршка на првата фаза од Проектот за функционална надградба  на Депозитарот. Финансирањето на проектот ќе биде реализирано преку Посебниот акционерски фонд на ЕБРД.

 Главната цел на Проектот е модернизација на услугите кои ги дава Депозитарот преку развивање на веб портали со кои ќе се овозможи крајните корисници на услугите на Депозитарот - инвеститорите и издавачите на хартии од вредност, на брз и едноставен  начин, преку интернет, да добиваат информации за состојбите со хартиите од вредност, олеснување на достапноста на информациите за целите на известувањата и овозможување на прием на информации поврзани со коорпоративни дејствија.

 Модернизација на услугите на Депозитарот ќе биде реализирана во согласност со меѓународните стандарди и најдобрите практики од аспект на примена на безбедност на информатичката технологија и заштита на податоците.

 Овој проект ќе се реализира во две фази и се очекува да биде завршен во текот на 2016 година. Во првата фаза на Проектот ЕБРД ќе ги поддржи активностите за подготовка на неопходните анализи,  развивање на Технолошка стратегија за информацискиот систем на Депозитарот и поддршка при дизајнирањето на дистрибутивниот систем. Потоа, во втората фаза на Проектот ќе следи развивање на соодветни технолошки решенија за дистрибутивниот систем.

 Со грантот на ЕБРД и делот со кој Депозитарот со сопствени средства ќе го ко-финансира Проектот  се манифестира големата посветенот на двете институции кон развојот на македонскиот пазар на капитал и неговата транспарентност.


09.02.2015Известување за прием на Еуростандард банка АД Скопје во членство на ЦДХВ АД Скопје
На 08.02.2016 година Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје донесе Одлука за прием на Еуростандард банка АД Скопје во членство во ЦДХВ АД Скопје.
Новата членка ќе ги користи своите права од членство во Депозитарот започнувајќи од 10.02.2016 година.


27.01.2016Постапувајќи по Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр. УП1 08-5 од 25.01.2016г. на членката Поштел брокер АД Скопје поради престанок на правното лице, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје на 14та седница одржана на 27.01.2016 година донесе Одлука за трајно исклучување од членство на оваа членка.