Објави (вести)

25.11.2015Објава за набавка – ЦДХВ АД Скопје Функционална надградба -Фаза 1: Дефинирање на стратегија и  поддршка за набавки

Објавата за набавка (преведена на македонски јазик) можете да ја преземете од следниот линк или од интернет страната на ЕБРД преку следниот линк.


11.11.2015На 11.11.2015г. во Депозитарот успешно беше завршена постапката за преземање на Пелистерка АД Скопје. Во постапката на преземањепонудата за откуп на акциите ја прифатија 42 акционери со вкупно 10975 обични акции, со кои се стекна преземачот ЦИП Продукт ДООЕЛ од Скопје.


30.10.2015На 30.10.2015 во системот на Депозитарот евидентирано е Друштво за Застапување во Осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД Куманово ЕМБС 7063431 со основна главнина 15.000, 00 евра
Издадени 1.500 обични акции со номинална вредност од 10,00 евра за една акција.