Објави (вести)

05.03.2012Поради доставено барање за мирување на членството во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во согласност со член 15 во врска со член 13 од правилата за членство, привремено се исклучува од членство членката Илирика Инвестментс АД Скопје.


23.02.2012ЦДХВ АД Скопје стана членка на Европската Асоцијација на централните депозитари за хартии од вредност http://ecsda.eu.


01.10.2011 Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 20. рата и 23. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.