Објави (вести)

26.07.2023Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, од Централниот депозитар за хартии од вредност ќе добива податоци во електронска форма.

Оваа соработка е овозможена со договорот за размена на податоци и соработка склучен на 26.07.2023 година, помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата, претставувана од претседателката Билјана Ивановска и Централниот депозитар за хартии од вредност, претставуван од извршниот директор Даринка Дамјановиќ.

Со потпишувањето на договорот ќе се овозможи Државната комисија да прибавува потребни податоци со кои располага Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма без да доставува писмени барања, што ќе придонесе  во зголемување на ефикасноста и ефективноста во спроведувањето на законските надлежности на двете институции.  


Образец за исплата на дивидендаЦентралниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, согласно член 32 став 2) од Законот за хартии од вредност, за издавачите на хартии од вредност, како дополнителна услуга може да врши пресметка и исплата на дивиденда и/или камата, за што Депозитарот склучува договор со издавачот. Акционерите на издавачите кои исплатуваат дивиденда преку Депозитарот, потребно е до Депозитарот да достават податок за платежна сметка во банка, преку која ќе се врши исплатата на дивидентата. Ажурирањето на овој податок Депозитарот ќе го изврши врз основа на пополнет Образец од страна на акционерот и доставен во писарницата на Депозитарот, или испратен по пошта на следната адреса: Бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1, П.Фах. 274, Скопје.


СоопштениеГи известуваме клиентите на ЦДХВ дека на 07.12.2022 годаина, архивата на ЦДХВ нема да работи по 12 часот.