Објави (вести)

02.10.2008На 02.10.2008г STEIERMARKISHE BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELSHAFT, до Депозитарот достави барање за принудна продажба на обични акции издадени од Инвестбанка АД Скопје, согласно чл. 50-а од Законот за преземање на акционерски друштва. Цената по која STEIERMARKISHE BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELSHAFT се обврзува да ги откупи акциите, изнесува 9.258,00 денари по акција и истата не се разликува од цената по која понудувачот ги откупи акциите од акционерите кои ја прифатија понудата за преземање на друштвото, во предвидениот рок.


01.10.2008Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена 14. рата и 17. камата на издадените обврзници за старо девизно штедење.


01.10.2008На 25.09.2008 год. Комисијата за хартии од вредност донесе решение со кое ги одобри последните измени на Тарифата на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Со измените надоместот за порамнување на берзанските трансакции се намалува на 0,1%. Намалениот надоместок ЦДХВ ќе го наплатува од 01.10.2008 година.