Објави (вести)

09.07.2004Истече рокот на важење на конвертибилните сертификати, така што се блокирани на сметките во ЦДХВ.


01.06.2004Во ЦДХВ е извршена пресметка, а од страна на Министерство за Финансии на РМ е иплатена рата и камата на издадените обврзници за денационализација и тоа:

- прва рата и прва камата за денационализација 2. емисија.

- втора рата и втора камата за денационализација 1. емисија.


25.02.2004Во ЦДХВ се регистрирани обврзници за денационализација -трета емисија.

На Македонската Берза за Хартии од вредност, на 01.03.2004 год. официјално ќе започне тргувањето со овој тип на обврзници.