Објави (вести)

„ИНВЕСТИТОРСКИ ДЕН“ НА БЕРЗАТА НА 18 СЕПТЕМВРИПо повод одбележувањето на 25 години од основачкото собрание на Македонска берза АД Скопје, Берзата иницира одржување на т.н. „Инвеститорски ден“. Оваа иницијатива ја прифатија и во неа активно се вклучија Централниот депозитар за хартии од вредност и седум членки на Берзата и ЦДХВ, а истата доби поддршка и од Комисијата за хартии од вредност.

„Инвеститорскиот ден“ ќе се одржи на 18 септември (петок) 2020 година.

Одржувањето на „Инвеститорскиот ден“ значи дека на тој ден на тргување на Берзата сите домашни физички лица можат да тргуваат со акции на сите пазарни сегменти без трансакциски трошоци што ги наплатуваат овластените пазарни институции и учесници. Поконкретно, на „Инвеститорскиот ден“ сите домашни физички лица ќе можат да купат или продадат кои било акции без да ги платат провизиите кон Берзата, ЦДХВ и овластените пазарни учесници (банки и брокерски куќи) што се вклучени во оваа иницијатива, при што ќе треба да бидат исполнети следните услови:

  • Инвеститорите да склучат нормални трансакции со акции преку БЕСТ системот, со посредство на некоја од подолу наведените членки на Берзата;
  • Износот на остварениот дневен промет по индивидуален инвеститор да не изнесува повеќе од 10.000 евра, независно од бројот на берзански трансакции преку кои истиот ќе биде остварен;
  • Трансакциите да бидат склучени преку клиентска, односно сопственичка сметка.

На 18 септември, сите домашни физички лица ќе можат да тргуваат со акции на Берзата, без плаќање на трансакциски трошоци,преку следните седум членки на Берзата:

 

Инвестброкер

 

Комерцијална банка

            

НЛБ Банка Скопје

 

 Стопанска  банка Скопје

 

ТТК Банка 

    

Фершпед брокер                  

 

Шпаркасе Банка Македонија

 

Еурохаус

 

Иницијативата „Инвеститорски ден“ има за цел промовирање на уште поактивно учество на домашните индивидуални инвеститори на македонскиот пазар на хартии од вредност и вложување на населението во акции издадени од домашните компании што се тргуваат на Македонска берза, односно зголемување на знаењето за овие финансиски инструменти и подобрување на инвестициската култура во нашата држава.

Се планира овој настан да стане традиција на македонскиот пазар на хартии од вредност и да продолжи да се организира редовно и во иднина.

 

ИНВЕСТИРАЈТЕ ВО МАКЕДОНСКИ АКЦИИ!


04.09.2020Согласно Решение на Комсијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 08-84 од 04.09.2020 година, Правилата за членство на Централен депозитар за хартии од вредност и одредбите од Законот за хартии од вредност, Депозитарот донесе Одлука број 08-3203/2 од 04.09.2020 година за привремено исклучување од членство на членката ИНОВО БРОКЕР АД Скопје. Привременото исклучување од членство на ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, согласно рокот утврден во Решението на Комисијата УП1 08-84 од 04.09.2020 година ќе трае 7 дена, почнувајќи од 05.09.2020 година.


13.08.2020На ден 13.08.2020 година, Одборот на директори на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје донесе Одлука со која се утврдува престанок и трајно исклучување од членството на Еуростандард Банка АД Скопје, како членка берзански посредник и ОТЦ членка. Одлуката е донесена врз основа на Решение на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП1 08-63 од 13.08.2020 година, со кое е утврдено трајно одземање на дозволата за работа на Еуростандард Банка АД Скопје – Дирекција за услуги од хартии од вредност, за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата и Решение бр. 15-20139/1 од 12.08.2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија, со кое е укината дозволата за основање и работење на Еуростандард банка АД Скопје, поради тоа што се исполнети условите за воведување на стечајна постапка во банката.