Објави (вести)

04.09.2015На 03.09.2015 год. во ЦДХВ е регистрирано  Друштво за застапување во осигурувањето ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп со ЕМБС 7048947

Издадени се 1.500 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција

Основна главнина 15.000 ЕУР


04.08.2015На 04.08.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Акционерско друштво Фудбалски клуб МЛАДОСТ с. Царев Двор Ресен со ЕМБС 7045654. Основната главнина на друштвото изнесува 66.420 ЕУР и е поделена на 6.642 обични акции со номинална вредност од 10 ЕУР за една акција.


22.07.2015На 22.07.2015  во системот на Депозитарот е евидентирано ДРУШТВО ЗА СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ РАКОМЕТЕН КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА со ЕМБС 7049510. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.