Објави (вести)

01.06.2015Пресметки на рати и камати на обврзници за денационализација-
На 01 јуни 2015 година Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје изврши пресметка на доспеаните камати и рати од обврзниците за денационализација од Четврта до Тринаесетта емисија. Пресметката е направена согласно Проспектите за обврзниците за денационализација објавени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.
Исплатата на ратите и каматите ја врши Министерството за финансии. Исплатите се вршат на банковната сметка регистрирана на личната сметка на имателот на хартиите од вредност во Депозитарот.
Физичките лица - иметели на обврзници за денационализација кои досега немаат регистрирано банковна сметка во Депозитарот, за да се стекнат со паричните средства од доспеаните рати и камати, треба да се обратат и дадат овластување на некоја од деловните банки во Република Македонија.


19.05.2015Постапка за преземање на ФЗЦ 11 Октомври –
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје известува дека во тек е постапката на упис на Изјави за прифаќање на понудата за откуп на акции издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово. Депозитарот претходно склучи договор за соработка во постапката на преземање на ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово со преземачот - правното лице Квалитет Пром ДООЕЛ од Куманово. Согласно законските обврски, преземачот депонираше банкарска гаранција со која се гарантира исплата на сите акционери кои ќе ја прифатат понудата за откуп на нивните акции. Понудата за откуп е објавена во дневниот весник Утрински весник на 14.05.2015 и на веб страницата на Берзата. Рокот за прифаќање на понудата е 30 дена од денот на нејзиното објавување и завршува на 12.06.2015 година. Изјавите за прифаќање на понудата за откуп се даваат во НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – Служба за услуги со хартии од вредност.


22.01.2015Доставување акционерски книги - 

Ги известуваме издавачите на хартии од вредност евидентирани во базата на податоци на Депозитарот дека во наредните денови Депозитарот ќе врши доставување на акционерски книги со состојба на ден 31.12.2014 година до издавачите, согласно точка 6.2 од Правилата за работа на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Во насока на обезбедување на заштита на личните податоци на акционерите, акционерските книги ќе се доставуваат како заштитени (криптирани) документи. Дополнително ќе бидат доставени инструкции за декриптирање на документот.

Доставувањето на акционерските книги и инструкциите за декриптирање ќе се врши на адресата која издавачот на хартиите од вредност ја има пријавено во Депозитарот. Доколку кај некои од издавачите на хартии од вредност се настанати промени во адресата на друштвото кои не се пријавени во Депозитарот, ве молиме во најкраток можен рок до Депозитарот да доставите нови ажурирани адресни податоци.