Објави (вести)

21.10.2015На 21.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЗОМИМАК-М АД Струмица со ЕМБС 6935290. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.


14.10.2015На 14.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности ГРАДСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ БОРЕЦ АД Велес со ЕМБС 7064861. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.


08.10.2015 На 08.10.2015 во системот на Депозитарот е евидентирано Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ БЕСТ АД Гевгелија со ЕМБС 7067429. Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 ЕУР и е поделена на 250 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР за една акција.