Објави (вести)

Граѓанска обврзницаВо Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 14.11.2023 година е регистрирана ГРАЃАНСКА ОБВРЗНИЦА, издадена од страна на Република Северна Македонија преку Министерството за финансии, со ISIN MKMINF20GAК9, номинална вредност од 10.000 МКД по обврзница, купонска каматна стапка од 5%, датуми на достасување на купоните: 14.11.2024 година и 14.11.2025 година и  датум на достасување на главницата на 14.11.2025 година.


Инвеститорски денНа 13.09.2023 година ќе се одржи инвеститорскиот ден. Тргувајте со македонски хартии од вредност без трансакциски провизии!

Инвеститорски ден на Берзата на 13.09.2023 година - 31.08.2023 (mse.mk)


26.07.2023Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, од Централниот депозитар за хартии од вредност ќе добива податоци во електронска форма.

Оваа соработка е овозможена со договорот за размена на податоци и соработка склучен на 26.07.2023 година, помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата, претставувана од претседателката Билјана Ивановска и Централниот депозитар за хартии од вредност, претставуван од извршниот директор Даринка Дамјановиќ.

Со потпишувањето на договорот ќе се овозможи Државната комисија да прибавува потребни податоци со кои располага Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма без да доставува писмени барања, што ќе придонесе  во зголемување на ефикасноста и ефективноста во спроведувањето на законските надлежности на двете институции.